รายชื่อโครงการ

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง
รายงานครั้งที่: 
2

1.ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง
วันที่ดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2554
สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง จังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน (รายชื่อดังเอกสารแนบ ก.)
เกษตรกรหมู่บ้านพญาบนเข้าศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มของของเกษตรกรหมู่บ้านจำรุง การบริหารจัดการของหมู่บ้านจำรุง เพื่อแก่ปัญหาในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านพญาบน (หมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง)

กลุ่มเป้าหมาย: 
บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
จำนวนคน: 
45
วันที่ดำเนินการ: 
31/05/2011
ไฟล์แนบ: 
ปัญหาอุปสรรค: 
เกษตรกรชาวสวนอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บผลผลิต ซึ่งยากต่อการนัดเพื่อจัดประชุม
แนวทางแก้ไข: 
-