รายชื่อโครงการ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านพลังงานทดแทน (ต.นาพูน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
นายประกิตต์ โกะสูงเนิน
ผู้สนับสนุนโครงการ: 
1.วว 2.สวทช. 3.ม.แม่โจ้-แพร่-เฉลิมประเกียรติ 4.ศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้ 5.สำนักงานพลังงานแพร่ 6.สำนักงานเกษตรแพร่
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียริติ
พื้นที่: 
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกลักษณะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
ผู้สนับสนุนโครงการ: 
1.มหาวิทยาลัยพะเยา 2.เทศบาลตำบลแม่ใส 3.สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา 4.สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
พื้นที่: 
บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกรบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


หมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
พื้นที่: 
ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย: 
ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

หมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยนครพนม
พื้นที่: 
บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
กลุ่มเป้าหมาย: 
บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ตำบลแม่หล่าย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
นายประกิตต์ โกะสูงเนิน
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่: 
หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ..เมืองแพร่ จ.แพร่
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตร หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
นายประหยัด กองสุข
ผู้สนับสนุนโครงการ: 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
พื้นที่: 
บ้านหนองกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ หรือผู้สนใจ ใน ชุมชนหมู่บ้านหนองกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

     ตำบลวังสรรพรส เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 11 ตำบลของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่1 บ้านสะโทย หมู่2 บ้านจังกิ้ง หมู่3 บ้านตันหาร หมู่4 บ้านดอน หมู่5 บ้านร้อยรู หมู่6 บ้านตกปก-ตาลึง หมู่ 7 บ้านหนองบัว หมู่8 บ้านหนองกวาง หมู่9 บ้านตกปลา สภาพทั่วไปของตำบลเป็นพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 17,750 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 14,981 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,769 ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,869 คน เป็นชาย 1,435 คน เป็นหญิง 1,434 คน โดยประชาชนมีอาชีพหลักคือ ทำสวนผลไม้ ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านในตำบลวังสรรพรส มีความเหมาะ

หมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
นายจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
ผู้สนับสนุนโครงการ: 
1.ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3.สำนักวิชาการพลังงาน ภาค 4 4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พื้นที่: 
หมู่ 5และหมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย: 
1.กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนพอเพียง หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 120คน /2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 80 คน

     ข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองกระทุ่มพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านในพื้นที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย ข้าว เป็นต้น โครงการหมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน เป็นโครงการที่จะนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบโดมคงที่ ซึ่งมีใช้อยู่แล้วในปัจจุบันในหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดของเสียจากฟาร์มโคนมแบบรวมศูนย์ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการหุงต้มทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) และจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักวิชาการพลัง

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พื้นที่: 
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง บ้านปางตอง ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ อำเภอหมอกจำแป๋ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย ประชาชนใช้พื้นที่ตามไหล่เขาทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยใหญ่ และชาวไทยใหญ่ที่ราบที่ขึ้นไปอาศัยอยู่ มีจำนวนทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน เป็นชาย 41 คน หญิง 44 คน รวม 85 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในศูนย์

หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ผศ.แฉล้ม โพธิ์แดง
หน่วยงานร่วมดำเนินการ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นที่: 
บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Syndicate content